Jim Kahr und Band ( USA )

30.April 2007

kharr07-015.jpg kharr07-013.jpg kharr07-023.jpg
kharr07-011.jpg kharr07-029.jpg kharr07-064.jpg
kharr07-068.jpg kharr07-075.jpg kharr07-093.jpg
kharr07-120.jpg kharr07-108.jpg kharr07-132.jpg
kharr07-150.jpg kharr07-154.jpg kharr07-179.jpg
kharr07-198.jpg kharr07-200.jpg kharr07-210.jpg
kharr07-216.jpg kharr07-268.jpg kharr07-282.jpg
kharr07-295.jpg